Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Jozef Hrlík - AGROSKLAD, so sídlom Žabokreky nad Nitrou 17, 95 852 Žabokreky nad Nitrou, IČO 35 56 58 30, IČ DPH SK 10 30 98 64 95 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.agrosklad-eshop.sk (ďalej len "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.agrosklad-eshop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Jozef Hrlík - AGROSKLAD.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
  - tovar nesmie byť použitý
  - tovar musí byť nepoškodený
  - tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
  - zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra
 • ak kupujúcemu bola účtovaná preprava za doručenie objednaného tovaru, pri odstúpení od zmluvy peniaze za prepravu nebudú vrátené, poplatky znáša kupujúci

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny prepravného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

 

6. Prepravné a balné

6.1 Spoločnosť Jozef Hrlík - AGROSKLAD si balné neúčtuje.

6.2 Cena prepravy je uvedená vrátane DPH .Prepravca bude vybrany podľa váhy a druhu tovaru
      (objem,rozmer,bandaska,paleta a pod.).                                                                        

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  Cena dopravy 123Kurier za 1 balík.    doručenie            štandart 48hod           expres 24hod

- balík do     3kg preprava 123Kurier                                        5,22€                        7,83€

- balík do     5kg preprava 123Kurier                                        5,58€                        8,37€

- balík do   10kg preprava 123Kurier                                        5,82€                        8,73€

- balík do   15kg preprava 123Kurier                                        6,18€                        9,27€

- balík do   20kg preprava 123Kurier                                        6,48€                        9,72€

- balík do   30kg preprava 123Kurier                                        7,38€                      11,07€

- balík do   40kg preprava 123Kurier                                        8,82€                      13,23€

- balík do 50kg preprava 123Kurier 10,14€ 15,21€


--------------------------------------------------------------------------------------------------  

    Cena prepravy kurierom Toptrans platný od 1.2.2021 bude určená podľa

    váhy a vzdialenosti v km podľa ceníka spoločnosti TOPTRANS.


Preprava objednaného tovaru skladajúcich sa s viacerých balíkov,ktorých súčet váhy bude tvoriť základ pre výpočet prepravného,ďalej pri nadobjemných zásielkach,paleta,bandaska,tyč,trubka je stanovená,podľa ceníka prepravnej spoločnosti TOPTRANS alebo individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ceník prepravného kuriérom TOPTRANS platný od 1.2.2021 vrátane DPH 20%

váha v kg                         do 100km    do 200km    do 300km    do 400km    do 500km

balik do         5kg                   7,08            7,92              9,54            10,20          10,74

balík do       15kg                   9,90          12,30            12,24            13,68          15,06   

balík do       30kg                 14,88          17,28            19,14            20,70          21,96

balík do       50kg                 19,62          23,34            26,10            28,26          30,24

balík do       75kg                 24,66          29,70            33,36            36,42          39,00

balík do     100kg                 28,98          35,28            39,96            43,68          46,86

balík do     150kg                 38,64         47,28             54,00            59,46          63,90

balík do     200kg                 45,48         56,52             64,68            71,58          77,10

balík do     300kg                 57,54         72,24             83,52            92,58        100,20

Preprava objednaného tovaru nad 300kg a pri nadobjemných zásielkách je stanovená individuálne na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim na mail uvedený kupujúcim.

7.   Podmienky a možnosti platby za tovar

7.1 Jednorázovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Jozef Hrlík - Agrosklad na základe  vystavenej faktúry podľa objednaného tovaru,ktorá bude následne zaslaná na mail uvedený kupujúcim.

7.2  Uhradením dobierky pri prevzatí.

7.3  Hotovostne v sídle spoločnosti na základe vystaveného príjmového dokladu.

7.4  Platba kreditnou kartou v kamennej predajni.

7.5  Pokiaľ nebude cena za dodaný tovar uhradená v plnej výške,má predávajúci právo prerušiť ďalšie

       dodávky tovaru do doby,kedy bude cena uhradená.

8.    Dodacie podmienky

8.1  Dodávky predmetu plnenia ( objednaného tovaru ) budú podľa dostupnosti a prevádzkových možností

       predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

8.2  Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravnej služby TOPTRANS alebo GLS na adresu uvedenú

       zákazníkom v objednávke.Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4  Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Jozef Hrlík - AGROSKLAD

        po vzájomnej dohode.

8.5   Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

9.     Záručné podmienky a reklamačný poriadok

9.    Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar,ktorý bol zakúpený u spoločnosti Jozef Hrlík-

        AGROSKLAD a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia

        tovaru.

9.2   Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Jozef Hrlík-AGROSKLAD,je pri jeho dodaní kupujúcemu

        priložená faktúra (predajný doklad ),ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3   Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledovné:

       * či sa jedná o výrobok,ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok,ktorý nebol objednaný,tovar 

          nerozbalujte,neotvárajte,inak ho nebude možné vymeniť )

       * či je výrobok v neporušenom stave,tzv.či nemá zjavnú vadu

       * či fungujú všetky jeho jednotlivé časti


         Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním,skladovaním,alebo

         poškodením tovaru kupujúcim.Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený

         (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku,ktoré nemohlo vzniknúť bežným

          používanim výrobku na účel,pre ktorý bol vyrobený.)   


          Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

          Jozef Hrlík-AGROSKLAD,Žabokreky na Nitrou 17,958 52 Žabokreky nad Nitrou 


10.    Zodpovednosť za chyby na stránke www.agroslad-eshop.sk

           

 10.1 Spoločnosť Jozef Hrlík-AGROSKLAD upozorňuje,že informácie uvedené na www.agrosklad-

         eshop.sk sú z časti preberané od tretích strán,môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť

         aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2  Spoločnosť Jozef Hrlík-AGROSKLAD môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia

         zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich 

         obsahu.     

10.3  Spoločnosť Jozef Hrlík-AGROSKLAD nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame,

         nepriame,alebo mimoriadne škody,spôsobené používaním informácií z jej vlastných,alebo

         odkazovaných webových stránok.


11.    Ochrana osobných dát.


11.1  Spoločnosť Jozef Hrlík-AGROSKLAD sa v plnej miere riadi zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane

         osobných údajov v informačnych systémoch.Naša spoločnosť rečpektuje Vaše súkromie.

         Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby,potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta.

         Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám,že neposkytujeme tretiemu subjektu 

         Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch,okrem prepravnej spoločnosti,ktorá

         zabezpečuje doručenie tovaru,v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.


11.2  Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním 

         infomácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.Registráciou zákazníka,

         žiadateľa o novinky (tzv.newsletter) ,účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie

        automaticky súhlasíte,že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode

         e-mailom,alebo telefonicky.Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie,máte možnosť

         kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.    


11.3  Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade

         napadnutia serveru neznámym páchateľom  (heckerom).Iba v takom prípade neplatia vyššie

         uvedené pravidlá manipulácie s dátami.